Assignació econòmica (any 2023)

Per l’any 2023, l’assignació econòmica als centres que formen part del PMT s’ha calculat tenint em compte els següents criteris:

ESTADI

Introducció IIfins a 240,95 €
Orientació Ifins a 470,36 €
Orientació IIfins a 470,03 €
Fonamentaciófins a 829,85 €
Centre impulsorfins a 1.208,99 €
Canvi intensiufins a 1.808,66€

TIPOLOGIA*

E i F (fins a 8 unitats)fins a 94,57 €
D (9 a 17 unitats)fins a 181,75 €
C (18 a 26 unitats)fins a 352,06 €
B (27 a 53 unitats)fins a 738,83 €
A (més de 53 unitats)fins a 1.462,88 €
*Segons consta a la Resolució de 24 de maig de 2018 i a la Correcció d’errades

DESPLAÇAMENTS A TROBADES DE XARXA FORA DE L’ILLA **fins a 601,99 €
** Només s’assignarà als centres que s’han de desplaçar a una altra illa per assistir a les trobades de xarxa.

Aquesta assignació econòmica estarà condicionada al compliment dels compromisos i a l’assoliment dels objectius.

Us compartim unes orientacions per a la utilització de l’assignació econòmica rebuda del Programa de Millora i Transformació.