Assignació econòmica (any 2024)

La dotació pressupostària anual del 2024 del Programa de Millora i Transformació (PMT) per assignar recursos econòmics als centres, és la mateixa que la de l’any 2023. 

Amb aquest condicionant, s’han establert com a criteris generals els següents:

 1. Mantenir el pressupost dels centres que queden al mateix estadi. 
 2. Ajustar la dotació econòmica dels centres que aquest curs estan a un estadi inferior al que estaven al curs anterior.
 3. Mantenir la compensació econòmica als centres que es desplacen a una altra illa per assistir a les sessions de xarxa. 

Amb la dotació pressupostària que s’ha obtingut amb les sortides de centres i amb l’absència de convocatòria de nous centres pel curs 2024, s’ha pogut: 

 1. Augmentar el pressupost dels centres que pugen d’estadi. 
 2. Dotar els centres d’Introducció II de la seva primera assignació econòmica. 
 3. Assignar la compensació econòmica pels centres que, per primera vegada, s’han de desplaçar a una illa diferent a la seva per assistir a les sessions de xarxa. 
 4. Compensar lleugerament el pressupost als centres impulsors per les següents tasques:
 • fer recerca en xarxa per a la millora del sistema educatiu
 • acompanyar a centres del programa en la gestió del canvi
 • crear material pel conjunt de centres del programa
 • fer de ponents a les Jornades d’equips impulsors 

Podeu consultar l’assignació econòmica de l’any 2023 aquí.